Viertron BV gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon: bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van particulieren te beschermen. Om daar op een goede wijze aan bij te dragen heeft Viertron een privacybeleid.

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS PRECIES?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een persoon of die met een persoon in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres van een computer. Het gaat om alle gegevens die met een persoon in verband kunnen worden gebracht.

WAT DOET VIERTRON MET UW PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens die wij ontvangen, worden via email en ingezonden online webformulieren verkregen. Deze hebben wij nodig om op uw vraag te kunnen antwoorden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketing en reclame zonden vooraf verkregen toestemming.

Viertron heeft enkele principes gedefinieerd om te hanteren bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze principes luiden als volgt:

Wij verwerken enkel persoonsgegevens, als …
Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van een wettelijke verplichting of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het algemeen of publiek belang. (Bijvoorbeeld een dwang regel vanuit de Voedsel en Waren autoriteit.)

Bij Viertron staat de betrokkene centraal
De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de consument staan. Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties kijkt Viertron altijd naar het belang van de betrokkene(n) en het risico dat hij of zij loopt. De persoonsgegevens worden dan ook niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk.

Viertron is terughoudend in het verstrekken aan derden
Viertron neemt zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder rechtmatige grondslag worden er dan ook geen gegevens gedeeld met externe partijen.

Viertron is transparant
Viertron meldt het gebruik van bestanden met persoonsgegevens bij de Interne Functionaris voor de gegevensbescherming.

Viertron beveiligt persoonsgegevens
Viertron beveiligt persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik met technische maatregelen op het lokale netwerk. Het zorgt ervoor dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor eigen personeel en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor eigen toepassingen.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Viertron bewaart persoonsgegevens die zij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel (zoals een garantietermijn) van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

Viertron houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens. Het bevat per verwerking een korte beschrijving van het soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Wilt u weten welke persoonsgegevens Viertron van u opslaat en met welk doel, dan kunt u dit opvragen.

SOCIAL MEDIA/EXTERNE PLATFORMS

Voor onze dienstverlening via internet en social media maken wij gebruik van externe platforms. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor het functioneren van onze dienstverlening zijn deze gegevens niet noodzakelijk.

RECHTEN

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een individu het recht om te weten welke gegevens over hem/haar verwerkt, met welk doel dit gebeurt en vanuit welke bronnen deze gegevens komen.

Meer informatie over de Algemene Verordening gegevensbescherming en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Vragen over de AVG binnen Viertron kunnen ingediend worden via: [email protected]

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De Functionaris gegevensbescherming (Hierna: FG) van Viertron, toetst de naleving op de wet- en regelgeving van de AVG bij Viertron.
Voor vragen en verzoeken kunt u dit indienen via: [email protected] of door een brief te sturen naar:

Viertron BV
Achterzeedijk 57-40
2992SB  BARENDRECHT